Bevezetés

A Gabriel TransportKft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Gabriel Transport Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Gabriel Transport Kft. szolgáltatásainak igénybevételével összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Szabályzat hatálya, alapelvek

A jelen szabályzatalkalmazása a Gabriel Transport Kft. üzleti partnereire vonatkozik.

A Gabriel Transport Kft. mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), megfelelően tisztességesen és jogszerűen kezeli az Önadatait.

A Gabriel Transport Kft. elérhetősége: admin@gabtrans.hu

Adatvédelmifelelősünk: Nagy Gábor

A Gabriel Transport Kft. adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

 

Jogi háttér

Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályosjogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

Az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (Infotv), és iparági szabályok, ajánlások, valamint az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számúrendelete.

Az Infotv. 5§. (1)szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha

   b) az érintett ahhoz hozzájárul

Az Infotv. 3. §szerint:

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelőtájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazotteljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1)bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapulóönkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1)bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél

c) a GDPR 6. cikk (1)bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogikötelezettség teljesítéséhez szükséges

d) a GDPR 6. cikk (1)bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik féljogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Adattörlés: az adatokfelismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nemlehetséges; az adattörlés a Gabriel Transport Kft. által meghatározott inaktivitásiidő után történik meg az alábbi szabályok szerint:

Partner adatainak törlése: A partner letiltásra kerül, amennyiben 5 évig nem inaktivitást mutat a társaságunk felé.

 

Adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatokfeldolgozását végzi;

 

Tájékoztatás

Szerződéseskötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Gabriel TransportKft.

   kapcsolattartó neve: Nagy Gábor

   az adatkezelés célja: ügyfélportálhasználata, megrendelések kezelése

   az adatkezelés jogalapja: az érintetthozzájárulása

   a kezelt adatok köre: személyes adatok

   az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig

További adatfeldolgozók megnevezése:
CRM rendszer
Név: e-Com Informatika Zrt.

Cím: 1141 Budapest, Vízakna utca 4.
Telefon: +36 20 500 1530
E-mail: hello@momocrm.hu
Weboldal: https://momocrm.com/
Tárolt adatok: CRM rendszerben tárolt adatok
Műveletek: CRM rendszer üzemeltetés

 

Adatkezelés

A Gabriel Transport Kft. tájékoztatja tisztelt partnereit, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

A partner önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Gabriel Transport Kft. minden ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül nyilvántartsa, teljeskörűen kezelje, saját marketing, reklám tevékenysége céljára felhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbítson a megadottelérhetőségekre.

Az adatbázisba kerülő személyes adatok kizárólag a Gabriel Transport Kft.  marketing és reklám céljaira kerülnek felhasználásra, harmadik személy részére nem kerül kiadásra. Kérésre a Gabriel Transport Kft.  az adatokat helyesbíti, az adatkezelést megszünteti, illetve a személyes adatokat törli a rendszeréből, felfüggeszti a reklámanyagok küldését.

Adatbiztonság

Az adatok tárolása a Gabriel Transport Kft. szerverein történik.

Jogorvoslat

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmére a Gabriel Transport Kft. részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozónevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Jogorvoslatilehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.naih.hu).

 

2022.07.29.